Algemene Voorwaarden Persoonlijkwijnkado

Algemene Voorwaarden Persoonlijkwijnkado

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Persoonlijkwijnkado (h/o 2Inspire Consult)
Munsterbilzenstraat 10
6215 JT Maastricht

The Netherlands

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Roermond (NL) onder nummer 54574293.
BTW-identificatienummer: NL001685311B67

Bereikbaarheid

Persoonlijkwijnkado is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar info@persoonlijkwijnkado.nl of telefonisch door te bellen met +31(0)43 – 210 01 13.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Persoonlijkwijnkado met wie Persoonlijkwijnkado een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Persoonlijkwijnkado en Klant gezamenlijk.

1.6 Persoonlijkwijnkado: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Persoonlijkwijnkado, te vinden onder de URL <https://www. Persoonlijkwijnkado.nl >.

1.8 Zaken: zaken (ook artikelen genoemd) welke Persoonlijkwijnkado op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen. In deze zijn dit: Wijnen op fles, glaswerk, kadobonnen en wijnomschrijvingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Persoonlijkwijnkado garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Persoonlijkwijnkado hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Persoonlijkwijnkado er zorg voor dat – als er vooruit betaald is door de Klant – de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Persoonlijkwijnkado mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of accijns. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Persoonlijkwijnkado is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie manieren worden voldaan:

a. betaling door creditcard
b. door middel van elektronische vooruitbetaling (via iDEAL);
c. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank) op nummer: NL39RABO 0308519590. Verzending van de bestelling naar het opgegeven adres, zal geschieden wanneer de betaling bij ons binnen is.

Meer informatie over betaalmethoden / payment methods

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1 Persoonlijkwijnkado.nl zal zich tot een uiterste inspannen de leveringstermijn, zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings-emails, te behalen.*

* Vanaf moment van verzending ligt uw bestelling in handen van transporteur / pakketbezorger. Wij hebben vanaf dat moment geen invloed meer op de bezorgdatum. Ook kunnen we vanaf het moment van verzending van de opdracht naar ons warenhuis voor verwerking, de bestaande bestelling niet aanpassen.

Wanneer een bestelling ter verzending op werkdagen vóór 12 uur ‘s-middags bij Persoonlijkwijnkado binnen is, zal deze, mits er geen vertraging om wat voor reden dan ook bij pakketbezorger plaatsvinden, de volgende werkdag bij klant geleverd worden.

5.2 Indien en voor zover Persoonlijkwijnkado niet binnen 7 (zeven) dagen na de opgegeven bezorgdatum de bestelde Zaken aan Klant in Nederland heeft geleverd, heeft de Klant het recht, nadat Persoonlijkwijnkado heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Voor het buitenland geldt 14 (veertien) dagen na opgegeven bezorgdatum. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.3 Indien een artikel na bestelling niet voorradig is en derhalve niet leverbaar is aan Klant, zal Klant een vergelijkbaar alternatief in  prijs en gemaakte keuze aangeboden worden, indien de Klant hierom vraagt. Als blijkt dat een artikel, na aankoop, niet leverbaar is, zal Persoonlijkwijnkado met een alternatief komen.

5.4 Verkoop- en levering van wijn vindt in principe alleen plaats in de BeNeLux, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Spanje, Portugal en Italië. Andere landen op speciaal verzoek en tegen van toepassing zijnde verzendkosten. Uitgesloten van verkoop en levering zijn de U.S.A., Canada en Zwitserland. 

Meer informatie over Levertijd en Verzendkosten

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 “U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket en de vervoerder. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Persoonlijkwijnkado geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@persoonlijkwijnkado.nl of telefonisch (+31(0)43 – 210 01 13). Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Persoonlijkwijnkado al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Persoonlijkwijnkado, mits:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Persoonlijkwijnkado binnen bekwame tijd schriftelijk (e-mail) of telefonisch heeft laten blijken;
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Persoonlijkwijnkado;
c. de Klant zelf verantwoordelijkheid neemt voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard – totdat Persoonlijkwijnkado het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Persoonlijkwijnkado blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Persoonlijkwijnkado met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Persoonlijkwijnkado inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaak niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden. Indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Persoonlijkwijnkado.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Persoonlijkwijnkado deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Persoonlijkwijnkado aan te passen bij onjuistheden.

8.4 Na te gaan of de klant 18 jaar of ouder is. Aan klanten jonger dan 18 jaar zal de overeenkomst geannuleerd worden en het betaalde bedrag teruggestort worden.

Meer informatie over de verwerking persoonsgegevens staat in onze disclaimer.

Artikel 9 Klachten

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Persoonlijkwijnkado, welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Persoonlijkwijnkado zal uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Persoonlijkwijnkado.nl neemt klachten heel serieus en zal daarom alles in het werk stellen om tot een goede en correcte oplossing te komen.

Meer informatie over klachten, garantie en bedenktijd vindt je hier.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Persoonlijkwijnkado is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Persoonlijkwijnkado inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.3 Klant draagt zelf zorg voor  het in het  keuzeproces op basis van het Big5 Karaktermodel gemaakte keuzes over de passende karakters van degene die het wijnkado krijgt en waarop de keuze gebaseerd is. Persoonlijkwijnkado kan door  Klant of derden niet aangesproken worden op eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in deze.

10.4 Er kunnen aan de uitkomsten van het keuzeproces op basis van het Big5 Karaktermodel geen conclusies getrokken worden over hoe een persoon  qua karakter is. Tevens is er geen  wetenschappelijk bewijs geleverd dat er een relatie bestaat tussen het persoonlijk karakter van mensen en de weerspiegeling van dit karakter in eigenschappen van wijn.

10.5  Persoonlijkwijnkado heeft i.s.m. erkende wijnkenners haar uiterste best gedaan zo dicht mogelijk het Big5 Karaktermodel te volgen en een koppeling te maken met wijn. Dit garandeert niet dat de door Klant  gekozen wijn aansluit bij de smaakwensen van degene waarop de gemaakte karakterkeuze gebaseerd is. Hierop kan door Klant of derden op geen enkele manier aanspraak gemaakt worden, ook niet betreffende de bepalingen in punt 9.2.

10.6 Persoonlijkwijnkado kan m.b.t. oude, exclusieve wijnen* in de hogere prijsklassen die verkocht worden in de outlet-omgeving van de website persoonlijkwijnkado.nl, geen garantie geven dat deze wijn qua inhoud nog kwalitatief goed is.

Daar wij handelen in oudere en exclusieve wijnen is het ons niet mogelijk enige vorm van garantie te bieden – wij streven er steeds naar om een zo kwalitatief mogelijk product af te leveren – doch bij wijnen ouder dan 10 jaar kunnen wij onmogelijk enige garantie bieden.

Wat betreft kurksmaak – daar dit reeds bij de botteling van de fles in de kurk aanwezig is kunnen wij ons ook niet verhalen naar de producent en is het ons niet mogelijk ook hiervoor enige garantie te bieden.

De wijnen zijn geselecteerd op basis van uiterlijke kenmerken en de prijs wordt bepaald naar marktwaarde:

  1. niveau vulling,
  2. een heldere inhoud, dus niet troebel anders wordt dit expliciet vermeld,
  3. aanwezigheid capsule en de staat van de capsule,
  4. staat van het etiket.

* Wijn van voor 2010