Garantie, bedenktijd en klachten

Hoe gaan wij om met garantie, heeft u bedenktijd of heeft u een klacht? Hieronder staat e.e.a. uiteengezet. Tevens kunt u ook onze Algemene Voorwaarden nalezen.

 1. Indien naar uw mening de eigenschappen van de artikelen van Persoonlijkwijnkado niet voldoen aan het overeengekomene treedt de Klant in overleg met Persoonlijkwijnkado al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Persoonlijkwijnkado, mits:
  a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Persoonlijk Wijnkado binnen bekwame tijd (binnen 14 dagen na de ontvangst) schriftelijk (e-mail) of telefonisch heeft laten blijken;
  b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden waarbij niet afdoende gefrankeerde pakketten  niet in ontvangst worden genomen door Persoonlijkwijnkado;
  c. de Klant zelf verantwoordelijkheid neemt voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard – totdat Persoonlijkwijnkado het in ontvangst heeft genomen.
 2. Indien na onderzoek van Persoonlijkwijnkado blijkt dat de eigenschappen van het artikel wel voldoen aan de Overeenkomst zal Persoonlijkwijnkado met Klant in overleg treden.
 3. Indien na onderzoek van Persoonlijkwijnkado inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaak niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 Algemene Voorwaarden bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
  a. het uitzoeken van een vervangend artikel ter waarde van het te vervangen artikel welke niet bleek te beantwoorden. Indien het uitgekozen artikel duurder is dan het artikel welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien het uitgekozen artikel goedkoper is dan het artikel welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
  b. restitutie van waarde van het artikel hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
 4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het artikel, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
Bedenktijd:

U hebt als consument bij een ‘koop op afstand’ altijd 14 kalenderdagen om u te bedenken. De bedenktijd begint te lopen op de dag nadat het product in ontvangst is genomen. Let wel, Persoonlijkwijnkado accepteert alleen ongeopende en niet beschadigde artikelen retour.

Klachten:
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Persoonlijkwijnkado. Dit kan per mail en per post. Ons adres staat o.a. bij de Algemene Voorwaarden.
 2. Bij Persoonlijkwijnkado ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Persoonlijkwijnkado binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Over al deze onderwerpen m.b.t. online winkelen kunt u meer informatie vinden bij o.a. de Consumentenbond